Past Presidents

  • Paul Tashima
    Paul Tashima 2015
  • Toshiko Hasegawa
    Toshiko Hasegawa 2014
  • Dawn Rego
    Dawn Rego 2008
  • Kyle Funakoshi
    Kyle Funakoshi 2007
  • Doug Honma
    Doug Honma 2006
  • Joy Shigaki
    Joy Shigaki 2005
  • Bill Tashima
    Bill Tashima 2004
  • Tatsuo Nakata
    Tatsuo Nakata 2003
  • Arlene Oki
    Arlene Oki 2002
  • Akemi Matsumoto
    Akemi Matsumoto 2001
  • Sharon Seymour
    Sharon Seymour 2000
  • David Yamaguchi
    David Yamaguchi 1999
  • Janice Deguchi
    Janice Deguchi 1998
  • Jeffrey Hattori
    Jeffrey Hattori 1997
  • Elaine Akagi
    Elaine Akagi 1996
  • Cal Takagi
    Cal Takagi 1995
  • Ray Ishii
    Ray Ishii 1994
  • Kip Tokuda
    Kip Tokuda 1993
  • Joy Saint Germain
    Joy Saint Germain 1992
  • Tim Gojio
    Tim Gojio 1992
  • Gail Tanaka
    Gail Tanaka 1991
  • Vicki Toyohara-Mukai
    Vicki Toyohara-Mukai 1990
  • Naomi Iwata-Sanchez
    Naomi Iwata-Sanchez 1989
  • Dave Okimoto
    Dave Okimoto 1988
  • Roger Shimizu
    Roger Shimizu 1988
  • May Sasaki
    May Sasaki 1987
  • Robert Sato
    Robert Sato 1986
  • David Okimoto
    David Okimoto 1985
  • Jerry Shigaki
    Jerry Shigaki 1984
  • Mako Nakagawa
    Mako Nakagawa 1983
  • Kathryn Bannai
    Kathryn Bannai 1982
  • Lloyd Hara
    Lloyd Hara 1981
  • Ben Nakagawa
    Ben Nakagawa 1980
  • Chuck Kato
    Chuck Kato 1980
  • Mich Matsudaira
    Mich Matsudaira 1979
  • Ted Taniguchi
    Ted Taniguchi 1978
  • Cherry Kinoshita
    Cherry Kinoshita 1977
  • John Matsumoto
    John Matsumoto 1976
  • Lindy Sata
    Lindy Sata 1975
  • Sam Shoji
    Sam Shoji 1974
  • Ben Nakagawa
    Ben Nakagawa 1973
  • Tomio Moriguchi
    Tomio Moriguchi 1972
  • Min Masuda
    Min Masuda 1971
  • Don Kazama
    Don Kazama 1970
  • Jiro Aoki
    Jiro Aoki 1969
  • George Fugami
    George Fugami 1968
  • Thomas Iwata
    Thomas Iwata 1967
  • George Iwasaki
    George Iwasaki 1966
  • Terrance Toda
    Terrance Toda 1964-65
  • John Aoki
    John Aoki 1963
  • William Mimbu
    William Mimbu 1962
  • Phil Hayasaka
    Phil Hayasaka 1961
  • Min Tsubota
    Min Tsubota 1960
  • Tak Kubota
    Tak Kubota 1958-59
  • Toru Sakahara
    Toru Sakahara 1957
  • James Matsuoka
    James Matsuoka 1956
  • Howard Sakura
    Howard Sakura 1955
  • George Kashiwagi
    George Kashiwagi 1954
  • Kelly Yamada
    Kelly Yamada 1953
  • Kenji Okuda
    Kenji Okuda 1952
  • Kengo Nogaki
    Kengo Nogaki 1952
  • Harry Takagi
    Harry Takagi 1950-51
  • Mac Kaneko
    Mac Kaneko 1949
  • Kengo Nogaki
    Kengo Nogaki 1948
  • Shigeko Uno
    Shigeko Uno 1948
  • Toru Sakahara
    Toru Sakahara 1948
  • Joe Hirabayashi
    Joe Hirabayashi 1947
  • George Minato
    George Minato 1946
  • Clarence Arai
    Clarence Arai 1942
  • Muts Hashiguchi
    Muts Hashiguchi 1941
  • Kenji Ito
    Kenji Ito 1941
  • Toshio Hoshide
    Toshio Hoshide 1941
  • Arthur Koura
    Arthur Koura 1939-40
  • Ichiro Nagatani
    Ichiro Nagatani 1939-40
  • Takeo Nogaki
    Takeo Nogaki 1939-40
  • Saburo Nishimura
    Saburo Nishimura 1938
  • Clarence Arai
    Clarence Arai 1936-1937
  • Takeo Nogaki
    Takeo Nogaki 1934-35
  • George Ishihara
    George Ishihara 1932-33
  • James Sakamoto
    James Sakamoto 1931
  • Clarence Arai
    Clarence Arai 1928-30
  • Shigeru Osawa
    Shigeru Osawa 1921-22, 1926