Past Presidents

 • Paul Tashima
  Paul Tashima 2015
 • Toshiko Hasegawa
  Toshiko Hasegawa 2014
 • Dawn Rego
  Dawn Rego 2008
 • Kyle Funakoshi
  Kyle Funakoshi 2007
 • Doug Honma
  Doug Honma 2006
 • Joy Shigaki
  Joy Shigaki 2005
 • Bill Tashima
  Bill Tashima 2004
 • Tatsuo Nakata
  Tatsuo Nakata 2003
 • Arlene Oki
  Arlene Oki 2002
 • Akemi Matsumoto
  Akemi Matsumoto 2001
 • Sharon Seymour
  Sharon Seymour 2000
 • David Yamaguchi
  David Yamaguchi 1999
 • Janice Deguchi
  Janice Deguchi 1998
 • Jeffrey Hattori
  Jeffrey Hattori 1997
 • Elaine Akagi
  Elaine Akagi 1996
 • Cal Takagi
  Cal Takagi 1995
 • Ray Ishii
  Ray Ishii 1994
 • Kip Tokuda
  Kip Tokuda 1993
 • Joy Saint Germain
  Joy Saint Germain 1992
 • Tim Gojio
  Tim Gojio 1992
 • Gail Tanaka
  Gail Tanaka 1991
 • Vicki Toyohara-Mukai
  Vicki Toyohara-Mukai 1990
 • Naomi Iwata-Sanchez
  Naomi Iwata-Sanchez 1989
 • Dave Okimoto
  Dave Okimoto 1988
 • Roger Shimizu
  Roger Shimizu 1988
 • May Sasaki
  May Sasaki 1987
 • Robert Sato
  Robert Sato 1986
 • David Okimoto
  David Okimoto 1985
 • Jerry Shigaki
  Jerry Shigaki 1984
 • Mako Nakagawa
  Mako Nakagawa 1983
 • Kathryn Bannai
  Kathryn Bannai 1982
 • Lloyd Hara
  Lloyd Hara 1981
 • Ben Nakagawa
  Ben Nakagawa 1980
 • Chuck Kato
  Chuck Kato 1980
 • Mich Matsudaira
  Mich Matsudaira 1979
 • Ted Taniguchi
  Ted Taniguchi 1978
 • Cherry Kinoshita
  Cherry Kinoshita 1977
 • John Matsumoto
  John Matsumoto 1976
 • Lindy Sata
  Lindy Sata 1975
 • Sam Shoji
  Sam Shoji 1974
 • Ben Nakagawa
  Ben Nakagawa 1973
 • Tomio Moriguchi
  Tomio Moriguchi 1972
 • Min Masuda
  Min Masuda 1971
 • Don Kazama
  Don Kazama 1970
 • Jiro Aoki
  Jiro Aoki 1969
 • George Fugami
  George Fugami 1968
 • Thomas Iwata
  Thomas Iwata 1967
 • George Iwasaki
  George Iwasaki 1966
 • Terrance Toda
  Terrance Toda 1964-65
 • John Aoki
  John Aoki 1963
 • William Mimbu
  William Mimbu 1962
 • Phil Hayasaka
  Phil Hayasaka 1961
 • Min Tsubota
  Min Tsubota 1960
 • Tak Kubota
  Tak Kubota 1958-59
 • Toru Sakahara
  Toru Sakahara 1957
 • James Matsuoka
  James Matsuoka 1956
 • Howard Sakura
  Howard Sakura 1955
 • George Kashiwagi
  George Kashiwagi 1954
 • Kelly Yamada
  Kelly Yamada 1953
 • Kenji Okuda
  Kenji Okuda 1952
 • Kengo Nogaki
  Kengo Nogaki 1952
 • Harry Takagi
  Harry Takagi 1950-51
 • Mac Kaneko
  Mac Kaneko 1949
 • Kengo Nogaki
  Kengo Nogaki 1948
 • Shigeko Uno
  Shigeko Uno 1948
 • Toru Sakahara
  Toru Sakahara 1948
 • Joe Hirabayashi
  Joe Hirabayashi 1947
 • George Minato
  George Minato 1946
 • Clarence Arai
  Clarence Arai 1942
 • Muts Hashiguchi
  Muts Hashiguchi 1941
 • Kenji Ito
  Kenji Ito 1941
 • Toshio Hoshide
  Toshio Hoshide 1941
 • Arthur Koura
  Arthur Koura 1939-40
 • Ichiro Nagatani
  Ichiro Nagatani 1939-40
 • Takeo Nogaki
  Takeo Nogaki 1939-40
 • Saburo Nishimura
  Saburo Nishimura 1938
 • Clarence Arai
  Clarence Arai 1936-1937
 • Takeo Nogaki
  Takeo Nogaki 1934-35
 • George Ishihara
  George Ishihara 1932-33
 • James Sakamoto
  James Sakamoto 1931
 • Clarence Arai
  Clarence Arai 1928-30
 • Shigeru Osawa
  Shigeru Osawa 1921-22, 1926